Samufalvi Óvoda - samufalvi.ovoda@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


A bölcsődéről

BÖLCSŐDÉNKRŐL:

A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes-36 hónapos gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde a gyermekek napközbeni ellátását 24 hónapos kortól 3 éves korig biztosítja.
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat a bölcsődében.
Amennyiben még nem érett az óvodai nevelésre a 4. életévének betöltését követő augusztus 31.-g gondozható a bölcsődében. /1997. XXXI. tv. 42.§ (1)/

Bölcsődénk törekszik arra, hogy kiaknázzuk az egy intézményben működő bölcsőde-óvodában rejlő lehetőségeket, biztosítsuk a gyermekek 2 éves korától 7 éves korig történő folyamatos, egymásra épülő gondozását, nevelését, fejlesztését.

A bölcsődelátogatás, a családlátogatás, a szülővel való közös beszoktatás és a napi találkozások során a szülők megismerik a bölcsődei nevelés elveit és gyakorlatát, a kisgyermeknevelő pedig a szülő segítségével megismeri a gyermek egyéni szokásait. Ezek a tapasztalatok kölcsönösen segítik az együttnevelés megvalósulását.

BÖLCSŐDEI FELVÉTEL:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI.tv.42§ alapján a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását, nevelését biztosító intézmény.
Működési területe: Vértesszőlős község közigazgatási területe
A gyermekek felvétele a jelentkezések sorrendjében történik. A felvételnél előnyt élvez a GYVT. 42/A § alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, akinek szülője, illetve törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A felvételről a bölcsőde vezetője írásban értesíti a kérelmezőt.

A bölcsőde feladatai, szolgáltatásai

 • napközbeni kisgyermekellátás
 • gyermekélelmezés
 • magas szintű gondozó-nevelői munka az ellátottak számára
 • kisgyermeknevelők továbbképzése, házi továbbképzés, önképzés
 • szolgáltatások a lakosság felé

A bölcsődei gondozás- nevelés célja

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével, odaforduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, harmonikus fejlődés biztosítása.

A bölcsődei gondozás-nevelés feladatai

A bölcsődei gondozás- nevelés feladata a 0-3 éves gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése.
Az egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása
Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése
A megismerési folyamatok fejlődésének segítése


A bölcsődei élet megszervezésének elvei

Kapcsolattartás a szülőkkel

A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről.
A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű, etikai szempontból megfelelő, az érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó.

A kapcsolattartás formái: - személyes beszélgetések, szülői értekezletek, hirdetőtábla, üzenő füzet, írásos tájékoztatás, napló, nyílt napok, szervezett programok.

Családlátogatás

Célja: a családdal való kapcsolatfelvétel, a gyermeknek otthoni környezetben való megismerése, amelyre általában még a beszoktatás előtt sor kerül, egyes esetekben a beszoktatási idő alatt.

Beszoktatás-szülővel történő fokozatos beszoktatás

A családdal való együttműködést helyezi előtérbe.

A szülővel történő fokozatos beszoktatás módszerének feltételei:
 • A bölcsődevezető és a kisgyermeknevelők korrekt tájékoztatással megteremtik az együttműködés feltételeit
 • A szülő részéről a módszer elfogadása
 • A beszoktatás időtartama legalább 2 hét
 • A beszoktatás első hetében a szülővel együtt, a második hetében a szülő állandó jelenléte nélkül történik
 • A beszoktatás első hetében úgy kell a beszoktatási időt alakítani, hogy az anya a gyermekével valamennyi gondozási műveletet elvégezhesse és a kisgyermeknevelő azokat megfigyelhesse
 • A gyermek együttműködésétől függően a „saját” kisgyermeknevelő az első napokban is kísérletet tehet egy-egy gondozási művelet elvégzésére az anya jelenlétében
 • A 3.-4. naptól a „saját” kisgyermeknevelő veszi át fokozatosan az anyától a gondozási műveleteket
 • Az alvás jelenti a legnagyobb nehézséget a beszoktatás ideje alatt, ezért az anya még a 2. hét végéig is tartózkodjon a bölcsődében az elaltatás és az ébredés időpontjában.
 • A beszoktatási terv alapján- a beszoktatás során a kisgyermeknevelők segítik az egész családot, tiszteletben tartják az otthoni szokásokat a szakmai elvek szabta kereteken belül.

„Saját gondozónő” –rendszer

Bölcsődénkben a „saját gondozónő”- rendszer keretében folyik a gondozó-nevelő tevékenység, amely a személyi állandóság elvén nyugszik.
A csoport gyermekeinek egy része (5-6 gyermek) tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. Az gondozás- nevelés mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapot, naplót, ő tartja számon az újabb fejlődési állomásokat.
A „saját gondozónő” szoktatja be a gyermeket a bölcsődébe és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermeknevelője. Az un. Ölelkezési időben- az az időszak, amikor mindkét kisgyermeknevelő a csoportban van- idejét elsősorban a
„ saját” gyermekei gondozására, nevelésére fordítja.
A „saját gondozónő” rendszerben több figyelem jut minden gyerekre, számon lehet tartani az egyéni igényeit, problémáit, szokásait, a „saját” kisgyermeknevelő segíti át őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.

A gyermekcsoportok létszáma és szerkezete

Bölcsődénk gyermekcsoportjának engedélyezett férőhely száma 14 fő.
A gyermek a bölcsődébe járás teljes időtartama alatt ugyanabba a csoportba jár. Életkor szerint- vegyes csoport-mely az életkori sajátosságokat figyelembe véve biztosítja a gyermekek sokoldalú fejlődését.

Napirend

Jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirendünk a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését szolgálja.
A nyugodt és folyamatos gondozás megfelelő feltételei biztosítják a gyermek számára a jó közérzetet, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodás lehetőségét.
A kisgyermeknevelők munkarendje a gyermekek napirendjének alapján készül el.

A bölcsődei gondozás-nevelés főbb helyzetei

A gondozás és a játék a bölcsődei élet egyenrangúan fontos helyzetei, melyekben lényeges a gyermek szabad aktivitás iránti igényének és kompetencia érzésének erősítése.

Gondozás

Bensőséges interakciós helyzet a kisgyermeknevelő és a gyermek között, melynek elsődleges célja a gyermek testi szükségleteinek a kielégítése.

Játék

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődést.
A gondozónő a játék feltételeinek biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A gyermek igényeitől és a helyzettől függően kezdeményez, szerepet vállal a játékban, annak tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődéséhez.
A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.

Mozgás

Bölcsődénk biztosítja a gyermekek számára a mozgásteret, mind a szobában, mind az udvaron, a megfelelő mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják az egyes mozgásformákat, s közben fejlődik a mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik mozgásuk.

Mondóka, ének

A bölcsődében sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a gondozónő kellemes hangja, spontán dúdolgatása, megszólaltatása, a közös éneklés.
A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a hagyományok megismerését és továbbélését. A személyes kapcsolatban, játékhelyzetekben átélt mondókázás, éneklés, zenehallgatás pozitív érzelmeket kelt, örömélményt, érzelmi biztonságot ad a kisgyermeknek. Az ismétlődések, a játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt, a zenei emlékezetet. Érzelmi alapon segíti az anyanyelv, a zenei anyanyelv elsajátítását, a személyiség fejlődését, hozzájárul a kisgyermek lelki egészségéhez, valamint a csoportban a derűs, barátságos légkör megteremtéséhez. A bölcsődei zenei nevelés eredményes megvalósítása lehetőséget nyújt a gyermek további zenei fejlődésére.

Vers, mese

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-,értelmi-(ezen belül a beszéd, gondolkodás, emlékezet, képzelet) és szociális fejlődésére.
A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyekre más helyzetekben nincs lehetősége. Fejlődik emberismerete, a főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti az optimális életfilozófia és az önálló véleményalkotás alakulását.
A bölcsődében a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van.
A helyzetek alakítását, alakulását a gyermekek pillanatnyi érzelmi állapota, ebből fakadó igényei befolyásolják elsősorban.

Alkotó tevékenységek

Az öröm forrása maga a tevékenység-az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az alkotás- nem az eredmény.

Egyéb tevékenységek

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, madarak etetése stb.)
Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése.

A bölcsődei gondozás-nevelés személyi feltételei

A bölcsőde szakmai vezetője az intézmény vezetője:
Törökné Pátrovics Erika
Végzettsége: szakvizsgázott nemzetiségi óvodapedagógus, kisgyermeknevelő.

A bölcsődei csoportban két szakképzett kisgyermeknevelő végzi a gyermekek nevelését, gondozását.
Scsibrán Zoltánné kisgyermekgondozó-nevelő
Pap Bertalanné csecsemő-és gyermekgondozónő

Tárgyi feltételek:

Intézményünk berendezése-csoportszobák,öltöző, mosdó, udvar- a gyermekek biztonságát, egészségének megóvását és mozgásterének biztosítását szolgálják. A tárgyak, bútorok a gyermekek méreteinek meg felelőek és könnyen mozgathatóak. A gyermekek életkorának és érdeklődésének megfelelő játékokkal és eszközökkel rendelkezünk. Intézményünk udvara árnyékos és napos területek megfelelő arányában- homokozóval, mászókával, a gyermekek számára változatos játéktevékenységet nyújt.

A bölcsőde nyitva tartása:

Hétfőtől - péntekig 630- 1630 óra.

Az bölcsődei nevelési év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tart. Általában karácsony és Új év között zárva tartunk . A nyári zárva tartás ideje 3 hét, erről a szülők minden év február 15-ig kapnak tájékoztatást.

Élelmezés:

A bölcsődei élelmezés során a korszerű csecsemő és kisgyermek táplálási elveket kell figyelembe venni, úgy hogy a táplálék:
 • mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű,
 • a higiéniás követelményeknek megfelelő
 • a megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen.
2014.szeptember 1-től az intézményben tálaló konyha működik. A bölcsődések élelmezését az önkormányzat a Kölyök Kft.-től vásárolja.A krónikus betegség vagy táplálékallergia miatt diétára szorulók ellátását orvosi javaslatra a szolgáltató egyéni mérlegelés alapján próbálja megoldani. A gyermekek élelmezését a bölcsőde orvosa és az intézményvezető is figyelemmel kíséri.

Térítési díj:

Intézményünkben a szülők a gyermekek étkezéséért térítési díjat fizetnek. A bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít. A térítési díj mértékét a fenntartó önkormányzat határozza meg.
2017. december 1-jétől a bölcsődei ellátás díja 401 Ft + ÁFA/nap.
A térítési díj befizetése számla ellenében átutalással történik.
A szülők az adott hónapban a számla átvételét követően kötelesek a fizetési kötelezettségüknek eleget tenni.
A hiányzást előző nap 9 óráig kell bejelenteni a 34/ 379-305, valamint a 06 30 585 4721 telefonszámon,illetve a kisgyermeknevelőknél.
A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszatérítésre. A térítési díj jóváírására a hiányzást bejelentő naptól van lehetőség, mely a következő befizetés során kerül elszámolásra. Étkezéssel kapcsolatos szociális kedvezmények juttatása a hatályos törvények és az önkormányzat feladatkörébe tartozó jogosultságok alapján történik, melyről a szülők évente tájékoztatást kapnak.

Az intézményben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő:

 • Berze Marian
 • Munkaidőben elérhető telefonszáma:
 • 06/20/489- 9565
 • Fogadóóra helye, időpontja:
 • Előzetes telefonos egyeztetés alapján
 • E-mail: berze.mariann@obdk.hu
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTT JOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.

Az óvodáról A bölcsődéről Dokumentum Események Galéria Menü Ideart Az oldal 41.1279201508 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég