Samufalvi Óvoda - samufalvi.ovoda@vertesszolos.hu | nyomtatta: vendég


Az óvodáról

Intézményünkről:

Intézményünk fenntartója Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő testülete.
Óvodánk 4 óvodai csoporttal működik. Jól felszerelt csoportokban és esztétikusan kialakított udvarunkon a tevékenységek széles körét kínáljuk gyermekeinknek. 2014. szeptember 1-től a gyermekétkeztetés biztosítása érdekében a fenntartó szolgáltatást vásárolt. Tálaló konyhánkra az ételt a Kölyök Kft. szállítja.

Az óvodai nevelési év szeptember 1-től következő év  augusztus 31-ig tart.  Nevelés nélküli munkanapot általában 3-5 napig  veszünk igénybe, de igyekszünk úgy szervezni, hogy  minél kevesebb szülőnek okozzon gondot. Általában karácsony és Új év között tartunk zárva. A nyári zárva tartás ideje 3 hét, erről a szülők  minden év február 15-ig kapnak tájékoztatást.

Óvoda nyitva tartása:
Hétfőtől - péntekig  630 - 1630 óráig.

Intézményünk saját nevelési programja alapján végzi nevelőmunkáját.  Korszerű nevelési ismeretek birtokában gazdag tevékenységkínálattal, életkori sajátosságaiknak  figyelembevételével, logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus helybeli szolgáltatásait is igénybe véve sikeresen készítjük fel gyermekeinket az iskolai helytállásra.


NEVELÉSI ELVÜNK:
SZERETET ÉS GYERMEKKÖZPONTÚSÁG

 „Engem ne emeljen a magasba senki,
Ha nem tud addig tartani,
Míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
Ha nem csak hallani,
De érteni akar,
Hogy közel legyen
A szívdobbanásunk.” 
                                                                             Birtalan Ferenc

Helyi nevelési programunkban fontosnak tartjuk az érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt, derűs légkörben a gyermeki személyiség fejlődését.
Figyelemmel kísérjük a gyermekek egyéni képességeit, segítjük a tehetség kibontakozását, másrészt a lemaradásból való felzárkóztatást. Fokozott figyelmet fordítunk a különféle élményszerű tevékenységek megszervezése mellett az életkorra jellemző két legfőbb tevékenységi formára, a játékra és a mozgásra. Óvodapedagógiai alapelvünk, hogy a gyermeki személyiséget a tisztelet, az elfogadás és a megbecsülés övezze.  Óvodánk a település egyetlen óvodája; elsősorban a  helyi gyermekeket fogadjuk. A csoportok száma 3 a székhelyen és 1 a telephelyen. A magyar nyelv mellett minden csoportban játékos keretek között ismerkedünk a szlovák nemzetiségi nyelvvel is.  Pedagógiai törekvéseinket községünk hagyományai és értékei határozzák meg.  2003. szeptember 1-től az intézmény nevelőtestülete felvállalta az integrált nevelést, oktatást az arra rászoruló gyermekeknél. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását gyógypedagógus végzettséggel is  rendelkező óvodapedagógus segíti, valamint megismerkedtünk a fejlesztőpedagógia új módszereivel, az új mozgásfejlesztő programokkal is. Ezen feladatok ellátását szolgálja helyi nevelési programunk, melynek készítése során figyelembe vettük az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a kisebbségi nevelés irányelveit, valamint fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelveit. Munkánk során alkalmazzuk a kompetencia alapú óvodai nevelés módszereit is.  A gyermekek egészséges fejlődése, fejlesztése érdekében megfelelő napirend kialakítására törekszünk.. Napirendünket a folyamatosság, a rugalmasság, a tág időkertek alkalmazása jellemzi, valamint a rendszeresen ismétlődő tevékenységek sora, amelyek érzelmi biztonságot nyújtanak a gyermekek számára. 

 AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATAI ÉS TERÜLETEI

Célunk az óvodás korú gyermek szeretetteljes gondozása és nevelése. A családdal együttműködve az elemi szokások, viszonyulások megerősítése (ember és ember, ember és természet, ember és tárgyi környezet között).  Együtt érző nevelői magatartással hozzásegítjük gyermekeinket ahhoz, hogy testileg, lelkileg, szociálisan, értelmileg önmagukhoz mérten egészségesen fejlődhessenek.  Kiemelt feladatunk a gyermekek testi-lelki szükségleteinek kielégítése. A rendszeresen végzett tevékenységek feltételei az egészséges testi-szellemi fejlődésnek. Az óvodai életritmus kialakításakor figyelembe vesszük a családi szokásokat. A nevelés alábbi területeit különböztetjük meg, úgy is, mint gondozás (testápolás, étkezés, önkiszolgálás), testi nevelés (mozgás, levegőzés, egészséges táplálkozás), mozgás (a különböző mozgásformák megismertetése, a mozgáshoz kapcsolódó szabályok megtanulása), levegőzés (szabadban végzett tevékenységek), pihenés (nyugodt légkör és egyéni alvásigény biztosítása), egészséges táplálkozás (különböző ételek megismerése, közvetve a szülők táplálkozási szokásainak befolyásolása). Csoportok szervezésének fő szempontjai:
A csoportok létszámát a csoportszobák méreteihez igazítottuk. 4 óvodai és 1 bölcsődei csoportot működtetünk jelenleg.  Az indítható csoportok számát a fenntartó évente  meghatározza.  Bölcsődei csoportunkba 2-3 éves korig fogadjuk a  gyermekeket, a felvehető gyermeklétszám 14 fő.
Óvodai csoportjaink vegyesek, különböző korú  gyermekeket nevelünk egy csoportban.20, maximum 25 kisgyermek jár egy óvodai csoportba. 

 Ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét

 Hagyományaink:

Szüreti felvonulás, Mihály napi vásár, Idősek napja, Anyák napja, Gyermeknap, Családi sportnap, Játszóház a nagyobb ünnepkörökhöz kapcsolódóan, gyermekek születésnapjának megtartása.

Személyi feltételek:  

Az óvodai csoportokban két óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.  A csoportokban folyó nevelőmunkát pedagógiai asszisztens és dajka nénik segítik. Intézményünkben tálaló konyhája biztosítja a gyermekek étkeztetését, a konyhai dolgozók megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek.
Pedagógusok neve, és végzettsége:

név legmagasabb iskolai végzettség szakképzettségei
Törökné Pátrovics Erika
intézményvezető
Főiskola szakvizsgázott nemzetiségi óvodapedagógus, kisgyermekgondozó-nevelő
Seregélyes Erzsébet
intézményvezető helyettes
Főiskola Szakvizsgázott nemzetiségi óvodapedagógus, gyógytestnevelő
Bahurek Judit Főiskola Szakvizsgázott óvodapedagógus
Borbélyné Paxy Erika Főiskola óvodapedagógus-tanító,nemzetiségi óvodapedagógus,
drámapedagógia szakirányon pedagógus szakvizsga
Mohácsi Mihályné Felsőfokú óvodapedagógus
Lőcseiné Rohonczi Beáta Főiskola nemzetiségi óvodapedagógus
Tatárné Gőgh Ildikó Főiskola nemzetiségi óvodapedagógus
fejlesztési szakirányon pedagógus szakvizsga
Szőke Zoltánné
Középfokú
óvónő
Nagypálné Sándor Szilvia Főiskola szakvizsgázott óvodapedagógus
Zsidek Judit Főiskola szakvizsgázott óvodapedagógus, gyógypedagógus-pszichopedagógus tanár; népi játék bőrös-szakoktató

Akik a pedagógiai munkánkat segítik:
Bánosné Pálfi Szilvia pedagógiai asszisztens
Major-Virág Angéla óvodatitkár
Dragonyáné Horváth Erzsébet dajka
Pintér Anita dajka
Töltési Nóra dajka
Hranyczka Ferenc Mihályné dajka
Muk Evelin bölcsődei dajka

Akik ételeink tálalásáról gondoskodnak:
Balázs Zsuzsanna konyhai kisegítő
Kutenics Gáborné szakácsnő

Aki az intézmény tisztaságát biztosítja:
Sternné Muk Vilma Andrea takarítónő

 

Tárgyi feltételek:

Intézményünk berendezése-csoportszobák, udvar- a gyermekek biztonságát, egészségének megóvását és mozgásterének biztosítását szolgálják. A tárgyak, bútorok a gyermekek méreteinek   meg felelőek és könnyen mozgathatóak. A gyermekek életkorának és érdeklődésének megfelelő  játékokkal és eszközökkel rendelkezünk. Intézményünk udvara árnyékos és napos területek  megfelelő arányában- homokozóval, mászókával, a  gyermekek számára változatos játéktevékenységet  nyújt.


 Térítési díj:

Intézményünkben a szülők a gyermekek étkezéséért térítési díjat fizetnek.  Az óvoda napi háromszori étkezést biztosít.  A térítési díj mértékét a fenntartó önkormányzat  határozza meg. 2017. december 1-jétől 400 Ft + ÁFA/nap. A térítési díj befizetése havonta történik átutalással. A szülők számla ellenében kötelesek fizetési kötelezettségüket teljesíteni.  

 A hiányzást előző nap 9 óráig kell bejelenteni a  a 06-34-379-305, vagy a 06 30 585 4721 telefonszámon. A  bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a  visszatérítésre.  A térítési díj jóváírására a hiányzást bejelentő naptól van lehetőség, mely a következő befizetés során kerül elszámolásra. Étkezéssel kapcsolatos szociális kedvezmények  juttatása a hatályos törvények és az önkormányzat feladatkörébe tartozó jogosultságok alapján  történik, melyről a szülők évente tájékoztatást kapnak a szülői értekezleten.

Az intézményben a területileg illetékes gyermekjogi képviselő:

Berze Mariann 

Munkaidőben elérhető telefonszáma:

06/20/489- 9565

Fogadóóra helye, időpontja

Előzetes telefonos egyeztetés alapján 

E-mail:  berze.mariann@obdk.hu

 

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTT JOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY 

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.

 

 

Az óvodáról A bölcsődéről Dokumentum Események Galéria Menü Ideart Az oldal 54.5790195465 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég